Национален съвет - състав и правомощия

Националният съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления е създаден към мнинистъра на правосъдието по силата на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления.

Националният съвет отговаря за:

  • изплащането на финансовите компенсации
  • изготвя образец на молбата за финансова компенсация на български, английски, френски и немски език, списък на документите, които са необходими за разглеждането й, както и формулярите за предаване на заявления и решения за обезщетение в транс-гранична ситуация, и ги предлага за утвърждаване на министъра на правосъдието
  • разработва политиката, планирането и представянето на законодателни и практически инициативи в областта на подпомагането на пострадалите от престъпления
  • координира дейността на органите и организациите, които информират пострадалите за техните права, във връзка с изпълнението на закона
  • оказва съдействие на български граждани, пострадали от престъпления на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, при попълване на молбите за финансова компенсация и ги изпраща на компетентния орган на другата държава членка
  • възлага провеждането на виктимологични изследвания и осъществява съгласуването на други изследователски програми в областта на подпомагането на пострадалите от престъпления
  • провежда и координира информационната дейност по закона
  • организира и провежда подготовката и обучението на кадри в областта на подпомагането на пострадалите от престъпления; осъществява международното сътрудничество в областта на подпомагането на пострадалите от престъпления
  • ежегодно представя пред министъра на правосъдието доклад за предприетите действия за подпомагане и финансова компенсация на пострадалите от престъпления и
  • най-малко веднъж на три месеца се отчита пред министъра на правосъдието за изразходваните средства във връзка с подпомагането и финансовата компенсация на пострадалите от престъпления

Настоящият състав на Съвета е определен със Заповед № ЛС-04-428/02.03.2016 г. на министъра на правосъдието.

Председател: Вергиния Мичева-Русева – заместник-министър на правосъдието

и членове:

Веска Райчева – съдия във Върховния касационен съд;

·         Радосвета Раева – прокурор във Върховната касационна прокуратура; 

·         Благородна Макева – старши комисар, д-р, заместник-директор на Главна дирекция „Национална полиция“ в Министерството на вътрешните работи;

·         Вероника Трифонова – юрисконсулт в отдел „Административни актове и договори“, дирекция „Нормативно регулиране и обществени поръчки в здравеопазването” в Министерството на здравеопазването;

·         Мария Стефанова – главен юрисконсулт в отдел "Правно обслужване“, дирекция  „Правно и административно обслужване и човешки ресурси" в Министерството на труда и социалната политика;

·         Ася Първанова – експерт в отдел „Основни държавни функции”, дирекция „Държавни разходи“ в Министерството на финансите;

·         Ралица Димитрова – старши юрисконсулт в дирекция „Консулски отношения” в Министерство на външните работи;

·         Любомир Димов – главен юрисконсулт в дирекция „Правни дейности“ в Министерството на правосъдието и председател на Експертната комисия към НСПКПП;

·         Александрина Радкова-Кънева – главен юрисконсулт в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване” в Държавната агенция за закрила на детето;

·         Анита Димитрова – главен експерт в Националната комисия за борба с трафика на хора;

·         Атанас Железчев – член на Висшия адвокатски съвет;

·         Светослав Николов – представител на Българската асоциация на организациите за подкрепа на пострадалите.

Секретар на Съвета: Георги Спасов - старши експерт, дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“ в Министерство на правосъдието и член на Експертната комисия към Съвета

            Към Националният съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления по силата на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления е създадена Експертна комисия за подпомагане на дейността му.

            Комисията разглежда постъпилите молби за финансова компенсация, изготвя писмено становище за основателността на всяка от тях и предлага размера на финансовата компенсация за всеки отделен случай.

Настоящият състав на Експертната комисия е определен със Заповед № ЛС-04-556/21.04.2015 г. на министъра на правосъдието.

Председател Любомир Димов – главен юрисконсулт, дирекция „Правни дейности” в Министерство на правосъдието

и членове:

Татяна Трифонова – държавен експерт, дирекция „Финанси и бюджет“ в Министерство на правосъдието

Росен Кожухаров – главен юрисконсулт, дирекция „Правни дейности” в Министерство на правосъдието

Георги Спасов - старши експерт, дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“, в Министерство на правосъдието, лице за контакт от комисията.

 

Bulgarian