Връзки

МИНИСТЕРСТВА

Министерство на правосъдието – www.justice.government.bg

Министерство на вътрешните работи - www.mvr.bg

Министерство на външните работи - www.mfa.bg

Министерство на здравеопазването - www.mh.government.bg

Министерство на труда и социалната политика - www.mlsp.government.bg

Министерство на финансите - www.minfin.bg

 

СЪДЕБНА ВЛАСТ

Висш съдебен съвет - www.vss.justice.bg

Върховeн касационен съд - www.vks.bg

Прокуратура на Република България - www.prb.bg

 

ДРУГИ

Висш адвокатски съвет - www.vas.bg

Национална следствена служба - www.nsls.justice.bg

Национално бюро за правна помощ - www.nbpp.government.bg

Национална комисия за борба с трафика на хора – www.antitraffic.government.bg

Държавна агенция за закрила на детето – www.sacp.government.bg

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

Портал на Европейския съюз - http://europa.eu/index_bg.htm

Европейски съд за правата на човека - http://www.echr.coe.int/

Европейски портал за електронно правосъдие - https://e-justice.europa.eu

Европейски съдебен атлас по гражданскоправни въпроси - http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_bg.htm

Дейности на Европейския съюз - Правосъдие, свобода и сигурност - http://europa.eu/pol/justice/index_bg.htm

 

Bulgarian